Základné pojmy - Geoplus Levoča

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné pojmy

Geodetické práce

Jednoduché laické vysvetlenie katastrálnych pojmov

Kataster - časté skrátené hovorové označenie správy katastra nehnuteľností

Správa katastra nehnuteľností - orgán štátnej správy prvého styku s verejnosťou na úseku geodézie, kartografie a katastra; správu katastra máme spravidla v každom okrese s výminkou Bratislavy a Košíc, kde je jedna spáva katastra pre celé mesto, nie len pre jeden okres, napríklad okres Košice II; správa katastra spravuje územie okresu (okrem spomínaných výnimiek)

Katastrálny operát - je tvorený všetkými dokumentmi potrebnými na spravovanie katastra a jeho obnovu; sú to tieto dokumenty: katastrálna mapa, mapa určeného operátu, zbierka listín, geometrické plány, záznamy podrobného merania zmien, zoznamy súradníc, iná geodetická dokumentácia, informácie o parcelách, o vlastníkoch, pozemková kniha, železničná kniha a údaje o pôdnom fonde

Katastrálna mapa - je to technický podklad na evidovanie nehnuteľností v katastri; skladá sa z mapových listov v papierovej forme a digitálnej forme; tvorí, dopĺňa a mení sa len na základe overených výsledkov podrobného merania, ktoré obsahujú všetko, čo nariaďujú platné predpisy; na katastrálnej mape nájdeme zakreslené okrem iného hranice parciel, druhy pozemkov... samozrejme, identifikujeme stavbu; fotokópiu katastrálnej mapy Vám na požiadanie a za správny poplatok vyhotovia na príslušnej správe katastra

Mapa určeného operátu - je to najvhodnejšia staršia mapa zobrazujúca pôvodné hranice parciel

Zbierka listín - trvoria ju dokumenty, na základe ktorých sú uplatňované vlastnícke práva a iné práva k nehnuteľnostiam (napríklad rôzne zmluvy)

Geometrický plán - je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam; GP sa vyhotovuje na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam

Záznam podrobného merania zmien - tvorí ho náčrt graficky vyjadrujúci meračské výsledky, zápisník a záhlavie; vyhotovuje ho geodet a odovzdáva správe katastra pri úradnom overovaní geometrického plánu

Pozemková kniha - slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a informácií o nehnuteľnostiach; na vedenie evidencie v katastri nehnuteľností bola používaná do šesťdesiatych rokov minulého storočia

Železničná kniha - slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam nejakým spôsobom týkajúcich sa železnice a informácií o týchto nehnuteľnostiach

Pozemnoknižná vložka - skrátene PK vložka bola obdobou dnešného listu vlastníctva s rovnakými časťami "A", "B" a "C"; súčasť pozemkovej knihy

List vlastníctva - skrátene LV obsahuje najmä základné informácie o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach k nehnuteľnostiam a skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam; na liste vlastníctva nájdeme číslo listu vlastníctva, názov obce a názov katastrálneho územia, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza, časť "A" - majetková podstata, časť "B" - vlastníci a časť "C" - ťarchy (tu nájdeme rôzne vecné bremená, záložné práva a podobne); na požiadanie a za správny poplatok Vám príslušná správa katastra vyhotoví potvrdený výpis z listu vlastníctva, ktorý je právoplatným dokladom o vlastníctve nehnuteľnosti; má však obmedzenú časovú platnosť; výpis z listu vlastníctva, ktorý má informatívny charakter a neslúži ako právoplatný doklad o vlastníctve si môžete stiahnuť z internetu prostredníctvom karastrálneho portálu www.katasterportal.sk

Pozemok - je časť zemského povrchu oddelená od ostatných častí hranicou a to hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, vymedzenou právom k nehnuteľnosti, držby, druhu pozemku alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku

Parcela - je geometrické určenie, polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu, v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla

Parcela registra E KN - je to parcela, ktorá nie je evidovaná na katastrálnej mape a jej hranice spravidla nie sú viditeľné v teréne; je to pôvodná parcela evidovaná na mape určeného operátu; je možné ju obnoviť geometrickým plánom do registra C KN

Parcela registra C KN - je to parcela, ktorá je evidovaná na katastrálnej mape a jej hranice spravidla v teréne sú viditeľné; nie každá parcela v registri C KN má založený list vlastníctva

Výmera parcely - je to plocha vodorovného priemetu parcely vyjadrená v metroch štvorcových; v katastri nehnuteľností sa vypočítaná výmera zaokrúhľuje na celé metre štvorcové; v súčasnosti je používanou plošnou jednotkou meter štvorcový a v tejto jednotke sa vyjadruje aj výmera parcely; v starých dokumentoch sa stretneme s inými plošnými mierami ako sú katastrálne jutro, uhorské jutro alebo štvorcová siaha; tu sú potrebné prevody, pomocou ktorých si výmeru v starších jednotkách môžeme prepočítať do súčasných metrov štvorcových:
1 katastrálne jutro = 1600 štvorcových siah
1 uhorské jutro = 1200 štvorcových siah
1 štvorcová siaha = 3,596652 metrov štvorcových

Vklad - je to právny úkon správy katastra, ktorým vznikajú, zanikajú alebo sa menia vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam

Zápis - je to úkon správy katastra, ktorým sa zapisujú také práva k nehnuteľnostiam, ktoré vznikli, zanikli alebo sa zmenili zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, rozhodnutín súdu, osvedčením notára a podobne

Plomba - je to vyznačenie na liste vlastníctva, ktoré upozorňuje na to, že v prípade predmetných nehnuteľností práve prebieha katastrálne konanie; v čase, v ktorom je na liste vlastníctva vyznačená plomba nie je možné robiť nijaké zmeny, ktoré by nejakým spôsobom súviseli s predmetnými nehnuteľnosťami z iného podnetu ako z podnetu výsledku práve prebiehajúceho katastrálneho konania

Mierka mapy - je to pomer dĺžky zobrazovanej v mape ku skutočnej dĺžke nameranej v teréne; napríklad mierka 1:1000 znamená, že 1mm zobrazený na mape je v skutočnosti v teréne 1000mm, čo je 1m; mierka mapy 1:2880 znamená, že 1mm na mape je 2880mm v skutočnosti, čo je 2,880m

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky